Jean Monnet CEPES projekat 2017-2019

Jean Monnet CEPES projekat 2017-2019

Crnogorska panevropska unja sprovodi projekat „Komuniciranje Evrope u Panevropskim društvima / CEPES“ u periodu od septembra 2017. do avgusta 2019. godine pod programom Erasmus plus, Jean Monnet action program.

Projekat je podržan i od Ministarstva javne uprave Crne Gore (kofinansiranje).

Aktivnosti Jean Monnet usmjerene su na „podsticanje dijaloga između akademskog svijeta i kreatora politike“ na području pitanja Evropske unije, poput komunikacije i javne svijesti o evropskim integracijama i regionalnoj saradnji. To također uključuje zemlje kandidatekao Crnu Goru koje su definisale integraciju u EU kao strateški prioritet vanjske politike.

Obrazloženje Jean Monnet projekta CEPES:

  • širenje sadržaja EU s ciljem podsticaja dijaloga, diskutovanja o pitanjima EU i unapređenja znanja o EU i njenim procesima;
  • Podsticanje dijaloga između akademske zajednice, kreatora politika i civilnog društva
  • Jačanje dijaloga o politikama s akademskom zajednicom, državnim institucijama i civilnim društvom kroz organizaciju tri međunarodne konferencije o relevantnim pitanjima Evropske unije, kao što su komunikacija za Evropu i razumijevanje procesa proširenja
  • Bolje istraživanje: promovisanje istraživanja na području Evropskih studija
  • CPEU je organizacija koja do sada nije bila primalac sredstva za Jean Monnet, ali stavlja snažan fokus na proces, studije i akcije evropskih integracija

Ciljevi CEPES projekta:

  1. Bolja komunikacija tema povezanih s EU unutar panevropskih društava,
  2. Promovisanje političkog dijaloga i regionalne saradnje u kontekstu evropske integracije;
  3. Povećati vidljivost Crnogorske panevropske unije i njenih partnera iz PEU mreže, kao i lokalnih partnera iz Crne Gore
  4. Važan uticaj na kvalitet nastave na komunikacijskim temama i temama vezanim za EU (za ključne članove tima sa Univerziteta Crne Gore):

– Modernizovati obrazovni proces, podržati dalji razvoj Univerziteta Crne Gore / Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore / Fakulteta političkih nauka

– Podsticati izvrsnost u podučavanju, istraživanju i promišljanju studija evropskih integracija u organizacijama članica PEU i uključenim univerzitetima / fakultetima

– Stimulisati aktivnosti podučavanja, istraživanja i razmišljanja u području evropskih integracija;

– Poboljšati i nadograditi nivo kvalitetnih znanja u ekonomskoj teoriji i praksi evropskih studija kao nauka;

– Podržati uključene umrežene fakultete koji se bave pitanjima koja se odnose na studije EU i evropske integracije i njihovom širenju ostalim zainteresovanim stranama kroz različite događaje,

– Razviti i promovisati evropsku integraciju Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije putem organizacije članica Panevropske unije

  • Podržati sprovođenje Vladine komunikacione strategije o pristupanju  Crne Gore Evropskoj uniji (javna svijest, umrežavanje, saradnja sa lokalnim zajednicama, poslovna udruženja, firme, nevladine organizacije, mediji, ostale obrazovne institucije, uključujući osnovnu i srednju školu …).

Komuniciranje Evrope u panevropskim društvima (CEPES) stimuliše komunikaciju o integraciji u EU i u zemljama proširenja (Crna Gora i Bosne i Hercegovina) i u zemljama članicama EU (Slovenija, Hrvatska).

Aktivnosti Jean Monnet action programa kroz CEPES projekat su sljedeće:

1. Organizacija tri međunarodne panevropske konferencije: u Crnoj Gori (2) i Hrvatskoj (1) usmjerene na specifičnu temu – politiku proširenja i regionalnu saradnju:

a) VIŠE NA⇒„Za Evropu: Komuniciranje evropskih integracija između država članica EU i zemalja proširenja“ (Konferencija 1), Crna Gora, 17-19 novembar 2017. – 82 učesnika, 25 govornika, KAO I NA⇒ VIDEO: CRNA GORA ĆE KONTINUIRANIM RADOM UNAPRIJEDITI DINAMIKU INTEGRACIONOG PROCESA)

b) VIŠE NA⇒Za Evropu: Komuniciranje evropskih integracija između država članica EU i zemalja proširenja“ (Konferencija 2), Zagreb, Hrvatska, 21-22 septembar 2018. – 61 učesnika, 20 govornika;

c) VIŠE NA⇒„Za Evropu: naučene lekcije i za komuniciranja procesa evropskih integracija u regiji“ (Konferencija 3) u Podgorici, 7-9 jun 2019 – 72 učesnika, 21 govornik;

Kroz organizaciju gore spomenutih triju međunarodnih konferencija, projekt CEPES će doprinijeti:

bolja komunikacija o temama vezanim uz EU unutar Panevropskih društava, s posebnim osvrtom na politiku proširenja i raspravu o EU

promovisati raspravu o politikama u jugoistočnoj Evropi (tj. regiji zapadnog Balkana) i

stimulisati regionalnu saradnju u kontekstu evropske integracije

povećati vidljivost Crnogorske panevropske unije i njenih partnera iz PEU mreže, kao i lokalnih partnera iz Crne Gore (Ministarstvo evropskih poslova, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih nauka, Opština Podgorica, itd.),

– konačno, rasprave o EU i evropskim integracijama pozitivno će utjecati na kvalitet nastave i istraživanja ključnih članova CEPES projekta;

Saradnja organizacija članica PEU-a poboljšava rad na zajedničkim istraživanjima profesora – članova CPEU i PEU organizacija iz Bosne i Hercegovine i Slovenije.

2. Priprema dva naučna rada:

U okviru CEPES projekta pripremiti će se dva naučna rada sa okvirnim temama:

– Komuniciranje evropskih integracija u zemljama proširenja

– Konkurentnost u razvojnoj politici zemlje

3. Razvoj web stranice i Twittera, Instagram, LinkedIn i FB u oblasti JM projekta.

Redovno informisanje i online širenje projektnih aktivnosti (Web, FB, Instagram, LinkedIn i Twitter) povećava vidljivost Crnogorske panevropske unije i njenih partnera iz PEU mreže, kao i lokalnih partnera iz Crne Gore (Ministarstvo za evropske poslove, Ekonomski fakultet ,Fakultet političkih nauka, Opština Podgorica, itd.)

4. Ostale aktivnosti komuniciranja procesa Evropskih integracija.