VIDEO: Održana konferencija Crnogorske panevropske unije – “Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i UN ciljeve održivog razvoja“ u Beranama

VIDEO: Održana konferencija Crnogorske panevropske unije – “Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i UN ciljeve održivog razvoja“ u Beranama

Berane, (MINA) – Crnogorska panevropska unija (CPEU) organizovala je dva danau petak i subotu 17-18 maja 2019. u Beranama konferenciju “Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i UN ciljeve održivog razvoja“. Agenda konferencije.

Konferenciju je podržala Evropska unija (EU) kroz Žan Mone projekat “Kroz integracije prema održivosti u Crnoj Gori / TISIM projekat/ – ERASMUS +, Jean Monnet Action”, a sufinansiralo Ministarstvo javne uprave (MJU).

Konferencija se održava u maju, mjesecu Evrope i obilježava tri godine od osnivanja CPEU, koja je dio Međunarodne panevropske unije, mreže evropskih NVO aktivnih u više od 30 država Evrope.

Ujedno, konferencija je i povod za obilježavanje 30 godina sprovođenja Žan Mone projekata EU, koji u više od 80 zemalja širom svijeta, među kojima je i Crna Gora, promovišu obrazovanje i komuniciranje o EU.

U procesu evropskih integracija moguće je ostvariti dvije trećine UN ciljeva održivog razvoja, ocijenjeno je na konferenciji Crnogorske panevropske unije (CPEU) i ukazano na neophodnost podsticanja saradnje institucija i dobru koordinaciju politika, posebno na lokalnom nivou.

Predsjednica CPEU, prof. Gordana Đurović istakla je značaj projekata koji povezuju pitanja evropskih integracija i održivog razvoja, posebno na lokalnom nivou, kojim se ističe veza ta dva procesa.

Gordana Đurović

Ona je kazala da se kroz integracije istovremeno ostvaruju i ciljevi održivog razvoja UN i podsjetila da je Crna Gora bila jedna od prvih zemalja koja se obavezala da te ciljeve stavi u sopstvene strategije, da teži da ih ostvari i mjeri.

Bojan Vujović, predstavnik Kancelarije za evropske integracije, je konstatovao da je Crna Gora tokom sedmogodišnjih pregovora ostvarila značajan napredak na putu evropskih integracija i ukazao na to da je Crna Gora, u odnosu na države iz ranijih ciklusa proširenja, dobila sporiji proces.

Bojan Vujović

On je kazao da se oko 65 odsto, odnosno dvije trećine mjera koje se u vezi sa pregovaračkim procesom podudara sa ciljevima održivog razvoja UN Agende 2020-2030.

Savjetnik u Kabinetu predsjednika Opštine Berane, Darko Stojanović, naveo je da je Opština partner CPEU, sa kojom ima potpisan Memorandum o saradnji, kao i svim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima evropskih integracija i održivog razvoja u Beranama.

Darko Stojanović

On je saglasan da evropski put nema alternativu i da crnogorsko društvo perspektivu može vidjeti jedino u okviru usvajanja evropskih standrada i demokratskih načela.

Predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, Miodrag Dragišić, saopštio da UNDP kroz svoje programske aktivnosti promoviše ostvarivanje ciljeva održivog razvoja koje su UN usvojile u septembru 2015. godine.

Miodrag Dragišić

Dragišić je naveo da je Crna Gora donijela Nacionalnu strategiju održivog razvoja koja je dala okvir u kom pravcu se država kreće i šta su ciljevi održivog razvoja u crnogorskom kontekstu i dodao da je najbitniji rezultat ostvarivanja tih ciljeva, odnosno da li su ljudi zdravi, da li žive kvalitetnim životom i da li mogu da se školuju kako treba.

Ana Gojković iz Ministarstva javne uprave rekla je da je taj resor prvim javnim pozivima prema NVO za kofinansiranje projekata podržanih iz fondova EU, omogućilo punu primjenu zakona o NVO u ovom važnom segmentu, a posebno kada su u pitanju projekti povezani sa promocijom procesa evropskih integracija i pitanjima održivog razvoja.

Ana Gojković

Sreten Lutovac, direktor beranske gimanzije “Panto Mališić”, rekao je da je njihova institucija u grupi prvih srednjih škola u Crnoj Gori koji su uveli predmet Evropske integracije u svoj program i da postoji veliko interesovanje učenika za sve aktivnosti vezane za integracije, ali i za održivi razvoj.

Sreten Lutovac

Učenici beranske gimnazije, kako je istakao, ostvarivali su i veoma dobre rezultate na takmičenjima u vezi sa temom procesa evropskih integracija Crne Gore. Lutovac je kazao da sadržaji UN agende 2030 i EU agende 2025, koji se odnose na inkluzivno obrazovanje, cjeloživotno učenje, rodnu ravnopravnosti, mogu da se implementiraju u nastavni proces, a posebno kroz vannastavne aktivnosti.

Drugi dan konferencije bio je posvećen tematici “Mjerenje održivosti: Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore do 2030 i EU agenda za pristupanje CG Uniji do 2025. godine”, na kojoj su izlagali predstavnici: Marija Tripunović iz Kancelarija za evropske integracije, Nataša Vojinović iz Monstata, Ivana Stojanović iz Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Gordana Despotović Đekić iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Marija Tripunović je kazala da je evidentna sinergija između procesa pristupanja EU i ostvarivanja UN agende 2030 i njenih 17 ciljeva održivog razvoja. Navela je da pregovaračka poglavlja koja imaju najveći uticaj na ostvarivanje UN ciljeva održivog razvoja su poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 19 –  Socijalna politika i zapošljavanje. Tripunovićeva je istakla da je jako bitno usklađivanje strateških dokumenata na nivou Vlade, kao i adekvatno sprovođenje na lokalnom nivou uz obezbjeđivanje budžeta i praćenje napretka u sprovođenju obje Agende.

Gospođa Vojinović je naglasila da je Uprava za statistiku sa drugim relevantnim institucijama, prije svega Ministarstvo održivog razvoja i turizma partner u ovom procesu. Kazala je da Nacionalna strategija održivog razvoja je prva u svijetu koja je usvojena u 2016, na osnovu 2030 Agende. Prema NSOR-u  Uprava za statistiku ima kapacitet da u potpunosti ili djelimično zaključno sa 2024 godinom prati 51 indikator. Uprava za statistiku posjeduje kvalitetno osoblje i IT tehnologiju za prikupljanje, obradu i analizu statističkih podataka, te da obezbjeđuje visok nivo pouzdanosti i kvaliteta podataka za kontinuirano praćenje procesa u okviru evropskih integracija u komplementarnosti sa UN Agendom.

Gordana Despotović Đekić je kazala da pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je proces koji zahtijeva višegodišnji rad na sprovođenju suštinskih reformi koje će državu i društvo pripremiti za buduće članstvo i približiti nas evropskom kvalitetu života. Osim usvajanja i primjene evropskih propisa i standarda i postepenog preuzimanja obaveza i odgovornosti koje proističu iz članstva, uspješno ostvarivanje evropske integracije podrazumijeva i punu informisanost građana Crne Gore, njihovo aktivno učešće i podršku procesu. Tokom prethodne decenije i po, donijeta su četiri strategijska dokumenta za informisanje javnosti o procesu evropske integracije Crne Gore. Prema sprovedenom istraživanju javnog mjenja, građani sebe smatraju relativno informisanim i prostora za unapređenje ima i na tome moramo raditi. Posebno moramo voditi računa o visokim očekivanjima i dužini trajanja pregovora jer to može uticati na zamor i dovesti do pada podrške. Gospođa Despotović Đekić je prenijela utiske sa mnogih događaja za mlade organizovanih u cilju unapređenja informisanosti i uključenosti mladih, kao ključne ciljne grupe u procesu integracija Crne Gore sa Evropskom unijom.

Ivana Stojanović je predstavila ulogu Ministarstva održivog razvoja i turizma u procesu sprovođenja Nacionalne strategije održivog razvoja, kao i u procesu evropskih integracija pogotovo u poglavlju 27- životna sredina.

Nakon prezentacija, organizovana je radionica sa učenicima gimnazije “Panto Mališić”, posvećena izračunavanju ekološkog otiska, što je praćeno diskusijom o važnosti očuvanja ograničenih razvojnih resursa.

Na kraju Konferencije usvojen je set zaključaka i preporuka kroz koje se podržava bolja komunikacija i osnaženje zajedničkih napora u procesu ostvarivanja crnogorskih jedinstvenih razvojnih i integracionih ciljeva kako bi promovisali zeleniji i humaniji razvoj Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Zaključeno je da su UN agenda 2030 i EU agenda 2025 međusobno tijesno povezane i doprinose ostvarenju pojedinačnih, odnosno zajedničkih ciljeva.

Učesnici konferencije su ocijenili da je neophodno dalje podsticati saradnju institucija i dobru koordinaciju politika, kako na državnom i lokalnom nivou, u saradnji sa međunarodnim razvojnim partnerima, ali i u saradnji sa civilnim sektorom – kako bi se obje agende Crne Gore, razvojna i integraciona, ostvarile što prije i u potpunosti.

Neophodno je dalje se fokusirati na obje agende, posebno uložiti napore na njihovom sprovođenju na lokalnom nivou, uz obezbjeđenje neophodnog budžeta za planirane akcije. Navedeno podrazumijeva integralni pristup finansiranju ciljeva održivog razvoja.

Dodatni napori, kako su zaključili učesnici, moraju se takođe uložiti u procesu razvoja indikatora održivog razvoja, koji su ne samo indikatori ostvarivanja UN ciljeva održivog razvoja, već i dostizanja EU standarda u oblastima zajedničkih evropskih politika.

“Navedeni indikatori omogućiće Crnoj Gori da pripremi odgovarajuće izvještaje o sprovedenim reformama unutar UN i EU agende, te da bude prepoznata u brojnim izvještajima međunarodnih organizacija”, zaključak je učesnika.

CIJELO SAOPŠTENJE MOŽETE PRONAĆI NAhttps://www.mina.news/crnagora/video-konferencija-cpeu-stvoriti-odrzivu-buducnost-kroz-integracije/