Treći tematski seminar „Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: pozicija Crne Gore“ održan u Podgorici

Treći tematski seminar „Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: pozicija Crne Gore“ održan u Podgorici

Treći tematski seminar u okviru projekta „Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: pozicija Crne Gore“ održan je u petak 12.04.2024, bio je fokusiran na pitanja turizma i mobilnosti u kontekstu regionalnih integracija, te koje su mogućnosti inicijativa pod Berlinskim procesom da iste politike unaprijedi.
Na seminaru su analizirane ključne teme vezane za razvoj održivog turizma i izazovi mobilnosti, uključujući efekte na tržište rada, a debata doprinijela je razvoju preporuka u ovoj oblasti.
Govornici su bili:
• Prof. dr Olivera Blagojević, Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (uvodno obraćanje)
• Prof. dr Rade Ratković (predstavljanje rezultata istraživanja)
• Prof. dr Ivo Županović, FBT, Budva (panelista)
• Mr. Goran Bubanja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore (panelista)
Fasilitator: Prof. dr Gordana Đurović
AKCENTI SA TREĆEG TEMATSKOG SEMINARA
Prof. dr Olivera Blagojević
Kvalitetno pružanje usluga može da se ostvari samo sa zadovoljnim radnicima, pri čemu podsjećam i na to da je turizam djelatnost koju još uvijek karakteriše visok stepen sezonalnosti. Shodno tome, sezonska radna snaga “igra“ važnu ulogu sa aspekta kvaliteta pružanja usluga. Kategorija “stalnog sezonskog radnika“ predstavlja značajnu kategoriju zaposlenih, koju nastojimo da involviramo u crnogorsku zakonsku regulativu.
Istovremeno koristim priliku i da istaknem kontinuirane aktivnosti Ministarstva koje su usmjerene ka diverzifikaciji turističkog proizvoda. Širenjem ponude stvaraju se uslovi za otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje standarda stanovništva, povećanje učešća žena u ukupnoj zaposlenosti, smanjenju migratornih kretanja selo-grad.
Prof. dr Rade Ratković – predstavljanje rezultata istraživanja
Globalni izazov crnogorskog turizma je njegova strukturna reforma. U domenu ponude cilj je da se poveća učešće hotelskih objekata, kampova visokog kvaliteta, kao i objekata agroturizma. To je uslov za privlačenje turista iz zemalja Zapadne Evrope, što će radikalno produžiti sezonu, povećati prihode i potencijal kompanija da motivišu zapošljenike.
Drugi izazov je repenetracija našeg turizma na najjača tržišta EU.
Da bi se uspješno upravljalo turizmom trebalo bi reformisati destinacijski menadžment. U tom smislu prvo bi trebalo donijeti Zakon o upravljanju održivim turizmom.
Prof. dr Ivo Županović
Kada su u pitanju emitivna tržišta, potreban je veći fokus na tržišta sa značajnim diskrecionim dohotkom i veća tržišna penetracija na istim.
U dijelu kolektivnog smještaja, potrebno je zakonski pojasniti značenje Condo hotela, jer isti značajno utiču i na trendove rasta u domenu ljudskih resursa i popunjenih kapaciteta na nivou hotelskog sektora.
Na nivou privatnog smještaja, potrebno je primijeniti modele difuznih i integralnih hotela, kao i implementirati zakonska rješenja o ograničenosti kapaciteta u privatnom smještaju.
Statistički podaci iz privatnog smještaja moraju se objavljivati mjesečno!
Mr. Goran Bubanja
Neophodno je povećati mobilnost domaće radne snage i time i njeno veće zapošljavanje i naravno zadovoljavanje potreba poslodavaca za nedostajućom radnom snagom.
To je moguće uraditi zajedničkim aktivnostima poslodavaca, nezaposlenih i institucija koje prate tržište rada, a prije svega Zavoda. Poslodavci bi trebalo da nude bolje uslove rada, pri čemu se to ne odnosi samo na visinu zarade, već i na smještaj, ishranu, radno vrijeme i sl. Preporuke: nezaposlena lica da u većem obimu prihvataju ponuđena radna mjesta, a da institucije sistema pruže nedostajuća znanja i vještine nezaposlenim licima, kako bi se zadovoljile potrebe poslodavaca na tržištu rada.