Crnogorska panevropska unija je partner u projektu u okviru programa Evropa za građane narednih 18 mjeseci

Crnogorska panevropska unija je partner u projektu u okviru programa Evropa za građane narednih 18 mjeseci

„Građani koji traže višedimenzionalne izazove migracija“ (CITIMIG)

Panevropskom pokretu Austrije odobren je 18-mjesečni projekat sa naslovom „Građani koji traži multidimenzionalne izazove migracija“, sufinansiran iz programa Evropske unije Evropa za građane.

O projektu

Regionalni ratovi, klimatske promjene, društveno-ekonomske nejednakosti, porast populizma i nedemokratskih režima zajedno sa njim širom svijeta pokrenuli su najveće migracije posle Drugog svjetskog rata. Kao takvi, započeli su oblikovanje evropskog političkog, ekonomskog i demografskog pejzaža, što predstavlja ogroman pritisak na već uspostavljeni evropski politički ekosistem. Migracije su već uticale i u određenoj mjeri prisilile EU donosioce politika i donosioce odluka da započnu sa uključivanjem ove teme u proces donošenja politike (npr. Spoljna politika EU, šengenski sistem, bezbjednosna politika itd.). Prema Eurobarometru 2018., imigracija, ekonomija i rast, nezaposlenost mladih i klimatske promjene stavili su se u prvi plan prioriteta. Ne samo u politici, migracije su promijenile percepciju građana o interkulturalnom dijalogu, mišljenje o drugim kulturama i procesu izgradnje na obostranom razumijevanju.

Projekat ima za cilj da se pozabavi višedimenzionalnom perspektivom migracija, sa socijalnog, ekonomskog, interkulturalnog, bezbjednosnog, životnog i drugog aspekta. Želimo da uključimo građane u proces kreiranja politika u EU i potaknemo ih da aktivno učestvuju u pokretanju akcija politike. Dovodeći za jednim stolom političke lidere, stručnjake i građane, prezentujući jedni druge svoje stavove o politikama i mjerama, razrađujući svaki aspekt unutar malih radnih grupa, uključujujući ih u intenzivne diskusije, želimo da dođu do zaključaka šta najbolje treba da posluži i građanima što se tiče budućnosti Evrope. Projektom ćemo poboljšati pristup odozdo nagore, osnažiti građane da bolje razumiju proces donošenja politika EU, podstaknuti međusobnu saradnju među građanima, podići nivo društvenog angažovanja i ponuditi otvoren prostor za izradu prijedloga politika za bolje i zajedničke Evropske politike. Gradićemo na 3I pristupu: inkluzivnost, inovativnost i interaktivnost.

Aktivnosti

Projekat predviđa šest glavnih događaja (međunarodne konferencije, radionice, laboratorijske politike, okrugle stolove i predavanja), zajedno sa anketom i projektnim postupcima. Aktivni angažman građana, institucija, kreatora politike, medija i drugih relevantnih zainteresovanih strana igraće ključnu ulogu u postizanju rezultata projekta.

Vremenska linija

1 Mart 2020 – 31 August 2021

Projektni partneri

Paneuropean Movement Austria (lead partner)

Slovenian Paneuropean Movement

Centre for European Policy Studies, Belgium

Euro-Mediterranean Economists Association, Spain

Europe’s Peoples’ Forum, Denmark

Paneuropean Union Montenegro

University of Catania, Italy

Institute of Advanced Studies, Hungary

Paneuropean Union Hungary

ESDES – Lyon Business School, France