ČLAN PREDSJEDNIŠTVA CPEU MARTIN M. BOJAJ ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA CPEU MARTIN M. BOJAJ ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

Član Predsjedništva Crnogorske panevropske unije, gospodin Martin M. Bojaj javno je odbranio doktorsku disertaciju „Održavanje stabilnosti cijena u Crnoj Gori kroz upravljanja spoljnim i unutrašnjim faktorima inflacije“ pred Komisijom imenovanom na sjednici Savjeta Ekonomskog Fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore. Članovi komisije bili su: prof. dr Nikola Milović, Ekonomski fakultet UCG – predsjednik komisije, prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet UCG – mentor i prof. dr Nikola Fabris, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu – član komisije.

Javna odbrana održana je 07. jula 2021. godine na Ekonomskom fakultetu u podgorici.

Gospodin Bojaj se srdačno zahvali svome mentoru, prof. dr Gordani Đurović na njenim temeljnim smjernicama i pomoći prilikom pisanja doktorske disertacije. Takođe, zahvalio se i prof. dr Nikoli Miloviću i prof. dr Nikoli Fabrisu za suštinske doprinose u procesu pisanja disertacije.

Takođe, gospodin Bojaj izjavio je zahvalnost svojoj porodici na podršci i ljubavi koju su mu pružili tokom rada na doktorskoj disertaciji.